Můj profil 

Vystudoval jsem fakultu všeobecného lékařství na Karlově Univerzitě v Praze s promocí v roce 1978. Oborem psychiatrie a vším co s ním souvisí, tedy především interpersonální a partnerské vztahy, sociální začlenění a filosofické pohledy na společnost a její vývoj, osobní vývoj jedince, interpersonální komunikace a její techniky s ohledem na analytický přístup, tím vším jsem se zabýval již v době studií, kdy bylo možné využít možností těsného osobního kontaktu a též výcviku v kontaktu s těmi nejvěhlasnějšími osobnostmi z příslušných oborů v dané době, které zde byly koncentrovány.

Po ukončení studií jsem zahájil praxi v lůžkové psychiatrii Psychiatrické léčebny v Kroměříži, kde jsem pracoval po následujících 17 let, postupně v různých podoborech psychiatrie (Skupinová psychoterapie neuróz, gerontopsychiatrie, klasická psychiatrie psychóz a neuróz, AT – toxirehabilitační péče včetně ambulantní části v rámci okresu Kroměříž, vnitřní lékařství s psychosomatickou problematikou aj.)

Od r. 1993, kdy jsem získal osvědčení k výkonu soukromé praxe ve specializovaném oboru psychiatrie jsem připojil alternativní poradenskou činnost v rámci širších souvislostí s oborem. A od r. 1995 jsem se osamostatnil s převážnou orientací na specifická zaměření ohledně propojení psychiatrie se zdravotnickou osvětu, marketingem a speciálním výcvikem v rámci této komunikace. Včetně působení ve stylu coachingu a VIP péče. Později, protože se klasická, resp. tradiční psychiatrická klientela stále obracela se svými otázkami na něž v běžně dostupné péči nenacházela dostatečnou odpověď a nebo se obracela s přímou žádostí o pomoc, jsem připojil specifickou část, která v našem prostředí dosud není standardní součástí léčebně – preventivní psychiatrické péče. Do hry pak vstoupila elektronická média a jejich možnosti při vedení a péči o psychiatrický případ. „Použití IT technologie a její možnosti v prevenci a léčbě psychických poruch s jejím praktickým komunikačním a terapeutickým využitím a lékařský streetworking v nestátních mimoambulantních zařízeních (Terénní krizové zásahy v psychiatrii).“

Se 33 lety pestré psychiatrické zkušenosti a nestandardními výcviky v rámci oboru vám tedy mohu přinést nejen pro vás možná nové a neotřelé pohledy na vaše potřeby, ale i pomoc v běžné psychiatrické ambulantní praxi, nyní tedy dostupné každému občanovi i v rámci jeho veřejného zdravotního pojištění.